Avtalevilkår

Avtalevilkår privat (næring lenger ned!)

 1. BAKGRUNN BOS Bildrift tilbyr en fullservice bilholdstjeneste. I denne forbindelse er BOS Bildrift ansvarlig for alle tjenester som Kunden har bestilt, med unntak av finansiering av bilen. Finansiering i form av leasing tilbys av BOS Bildrifts finansieringspartner. Kunden vil inngå leasingavtale med finansieringspartneren ("Leasingavtalen") basert på tilbudet fra BOS Bildrift på vegne av finansieringspartneren. Det kan forekomme mindre avvik mellom tilbudt antatt pris for leasing og prisen som følger av Leasingavtalen. Leasingavtalen gjelder kun mellom Kunden og finansieringspartneren. BOS Bildrift er ikke part i den og har ingen forpliktelser etter den. Leasingavtalen skal gjelde parallelt sammen med Avtalen. Ingen av avtalene vil ha forrang fremfor den andre.

 2. OMFANG OG VARIGHET Denne Avtalen gjelder for bilholdstjenester som BOS Bildrift skal levere til Kunden relatert til bilen som Kunden leaser i henhold til Leasingavtalen. Varigheten for tjenestene som omfattes av Avtalen løper fra og med levering av bilen og frem til bilen leveres tilbake i samsvar med Leasingavtalen, med mindre Avtalen termineres eller endres i samsvar med Avtalen. Avtalen opphører uten oppsigelse ved avtaleperiodens utløp. Eventuelle forlengelser eller tidligere tilbakeleveringer av bilen kan påvirke prisene for de tjenester som leveres i henhold til denne Avtalen.

 3. MÅNEDSBELØP OG BETALINGSVILKÅR

3.1 Hva som omfattes av månedsbeløpet Månedsbeløp for de tjenester som er inkludert i Avtalen framkommer av tilbud/ordrebekreftelsen. Månedsbeløpet dekker ikke vask og rengjøring, skifte av dekk, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art, vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, eller andre kostnader som BOS Bildrift ikke uttrykkelig har påtatt seg i Avtalen. Månedsbeløpet inkluderer også leasingbeløpet som skal betales til finansieringspartneren i henhold til Leasingavtalen. Betaling av det fulle månedsløpet, herunder leasingbeløpet, til BOS Bildrift skjer med befriende virkning for Kunden overfor finansieringspartneren.

3.2 Regulering av månedsbeløpet BOS Bildrift har rett til å kreve beløpet justert med fjorten dagers varsel i samsvar med BOS Bildrifts dokumenterte økte kostnader. Dette gjelder likevel ikke leasingbeløpet som skal tilfalle finansieringspartneren i henhold til Leasingavtalen. Beløpet kan også endres ved vesentlig endret bruk eller slitasje av bilen. Dersom månedsbeløpet dekker forsikring, kan beløpet reguleres i henhold til endringer i forsikringsgivers årlige premienivå eller relevant skadehistorikk, samt ved endring i trafikkavgiften.

3.3 Betalingsbetingelser Månedsbeløpet forfaller til betaling forskuddsvis. Første faktura sendes når bilen utleveres og gjelder for leveringsmåneden samt den påfølgende fulle måned. Fakturaen inneholder engangsomkostninger (herunder etableringsgebyr og evt. startleie/innskudd) og merverdiavgift. Fakturaen forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Beløpet i leveringsmåneden utgjør en forholdsmessig andel av avtalt månedsbeløp. Hovedfaktura sendes deretter månedlig med fakturadato den tiende dag i måneden og forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Forsinkelse av levering, feil eller mangler ved bilen som ikke beror på BOS Bildrifts forhold, fritar ikke for plikt til å betale beløpet med mindre dette fremgår av Avtalen for øvrig. Ved forsinket betaling påløper det purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. For kostnader som ikke er faste og som etter Avtalen ikke skal belastes BOS Bildrift (for eksempel parkeringsgebyrer, forenklede forelegg, bøter, bompasseringer eller andre avgifter), blir hver faktura tillagt viderefaktureringshonorar. Gebyrer og honorarer som viderefaktureres etter denne bestemmelse forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Beløpet faktureres med tillegg av gjeldende merverdiavgift. Betaling skal finne sted slik at fakturert beløp er disponibelt på BOS Bildrifts konto på forfallsdagen.

3.4 Administrasjonsavgifter og gebyrer BOS Bildrift belaster Kunden en månedlig administrasjonsavgift etter de til enhver tid gjeldende priser og som fremgår av Easly kontrakten. BOS Bildrift vil kunne belaste gebyrer etter den samme prislisten i forbindelse med enkelttjenester som Kunden har valgt. BOS Bildrift kan uten varsel justere prislisten årlig i henhold til konsumprisindeksen. Øvrige prisendringer kan skje i henhold til punkt 15.

 1. SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSTJENESTER Dersom Kunden velger service og/eller vedlikehold som en del av bilholdstjenesten, vil disse tjenestene leveres i henhold billeverandørens serviceavtaler. Hva som er inkludert i tjenestene og øvrige forhold rundt leveransen, er nærmere beskrevet i billeverandørens serviceavtaler.

 2. DEKKHOTELL – LAGRING OG OMLEGGING Dersom Kunden velger dekkhotell inkludert i Avtalen, gjelder følgende vilkår: 1) Avtale om håndtering av dekk inkluderer dekklagring, sesong-omlegging begrenset til ett hjulskift per sesong (til sammen to hjulskift pr. år). Dekksettet som ikke benyttes på bilen leveres av Kunden på det dekklagringssted som Partene har avtalt. 2) Når Kunden ønsker dekk omlagt, kontakter Kunden selv dekklagringsstedet for avtale av omlegging. 3) Når den enkelte bil tilbakeleveres, skal komplette sett sommer- og vinterhjul følge bilen. Dette innebærer at Kunden må hente de dekk som ikke benyttes på bilen på dekklagringsstedet og levere disse sammen med bilen. BOS Bildrift belaster Kunden for kostnader BOS Bildrift blir påført ved brudd på denne bestemmelsen. Der det er mulig vil BOS Bildrift sørge for frakt av dekk til og fra dekkhotellet uten kostnader for Kunden. 4) Begge parter kan si opp dekkhotell-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.
 3. DRIVSTOFFKORT Dersom Kunden velger drivstoffadministrasjon inkludert i Avtalen, gjelder følgende vilkår: 1) Drivstoffkortet skal kun benyttes i tilknytning til drift av den bilen som omfattes av Avtalen. 2) Forbruk som belastes drivstoffkortet viderefaktureres på Kundens månedlige faktura. Ved feilbelastning kan BOS Bildrift korrigere belastningen i senere faktura. BOS Bildrift kan sperre drivstoffkortet umiddelbart dersom månedsbeløpet inklusive drivstoffbelastning ikke betales til rett tid eller Avtalen på annen måte misligholdes. 3) Kunden er ansvarlig for all bruk av drivstoffkortet. Ansvaret omfatter ethvert beløp som belastes kortet, inkludert kostnader som måtte påløpe ved misbruk eller etter tap av kort. Kunden er ansvarlig for å sperre kortet ved å varsle både BOS Bildrift og drivstoffleverandøren ved tap, tyveri, tilbakelevering av bilen og lignende. 4) Kunden er ansvarlig for å returnere kortet sammen med bilen ved Avtalens opphør. Sperring av kort kan foretas uten forhåndsvarsel og uten ansvar for BOS Bildrift. 5) Begge parter kan si opp drivstoffkort-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

 4. BOMPENGEADMINISTRASJON Dersom Kunden benytter bompengebrikken mottatt fra BOS Bildrift, gjelder følgende vilkår: 1) Bompengebrikken eies av BOS Bildrift. Bompengebrikken skal kun benyttes av bilen som er omfattet av Avtalen. 2) Kostnader ved bruk av bompengebrikken blir viderefakturert på Kundens månedlige faktura. Dersom det oppstår feil ved fakturering av Kunden, kan BOS Bildrift korrigere dette på en senere faktura. 3) Kunden er ansvarlig for all bruk av bompengebrikken, inkludert kostnader som påløper som følge av misbruk og tap av brikken. Kunden er ansvarlig for å deaktivere bompengebrikken ved å varsle BOS Bildrift ved tap, tyveri, tilbakelevering av bilen, ansattes avgang og lignende. 4) Begge parter kan si opp bompengeadministrasjon-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel. Dersom Kunden velger å bruke sin egen bompengebrikke, har Kunden ansvar for at denne er gyldig. Dersom Kunden passerer bom med bilen uten gyldig bompengebrikke, vil passeringen bli viderefakturert med et gebyr per passering i henhold til punkt 3.3.

 5. FORSIKRING GJENNOM BOS BILDRIFT Dersom Kunden velger tjenesten forsikring, tegnes denne gjennom BOS Bildrifts flåteforsikring, og BOS Bildrifts flåteforsikrings forsikringsvilkår gjelder for Kunden. BOS Bildrifts flåteforsikring omfatter blant annet fullverdig kaskoforsikring. Premien inkluderes i månedsbeløpet. Kunden aksepterer at Kunden kan kontaktes elektronisk og per telefon i forbindelse med tegning og opprettholdelse av forsikring. Begge parter kan si opp forsikrings-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

 6. OPPSIGELSE OG KUNDENS FØRTIDIGE AVSLUTNING AV AVTALEN Leasingavtalen må ha vart i minimum 6 måneder pluss oppstartsmåneden ("Minimumsperioden") før den kan sies opp. Etter utløpet av Minimumsperioden kan Kunden si opp Leasingavtalen ved skriftlig varsel til BOS Bildrift. Oppsigelsestiden er én (1) kalendermåned regnet fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Ved oppsigelse fra Kunden etter utløpet av Minimumsperioden og før utløpet av opprinnelig avtalt leasingtid i henhold til Leasingavtalen, skal Kunden levere bilen til BOS Bildrift iht. nærmere avtale. Videre er Kunden forpliktet til å betale til BOS Bildrift: 1) Alle forfalte ubetalte beløp og sidekrav under Avtalen og Leasingavtalen, inkludert vederlag for bruk som oppstår etter at Avtalen er opphørt, men før bilen er tilbakelevert iht. Leasingavtalen; og 2) Et avslutningsvederlag som skal fastsettes til 40 % av framtidige månedsbeløp for hele den gjenværende delen av Avtalen og Leasingavtalen, eksklusiv månedsdelen av forsikringen. Dersom avslutningsvederlaget under punkt 2) ikke dekker BOS Bildrifts tap etter Avtalen, kan BOS Bildrift isteden kreve dekket et avslutningsvederlag tilsvarende BOS Bildrifts reelle tap ved førtidig avslutning av tjenestene. I tillegg til ovenstående kommer eventuelle kostnader forbundet med å sette bilen i kontraktsmessig stand, som vederlag for overkjørte kilometer, utbedring av skader og unormal slitasje, rengjøring, mv. Forsikringspremie dekkes i samsvar med oppsigelsesbestemmelsen i forsikringsavtalen. Avtalen opphører når alle aktive tjenester under Avtalen, herunder Leasingavtalen, er opphørt. Ved ordinært opphør av Avtalen bortfaller Kundens plikt til å betale månedsbeløpet etter Avtalen. Kunden plikter fremdeles å betale ubetalte beløp og sidekrav, samt vederlag for eventuell bruk av bilholdstjenestene etter at Avtalen er opphørt.

 7. FORSINKET RETUR AV BIL Dersom bilen ikke blir returnert til avtalt tid iht. Leasingavtalen, kan BOS Bildrift justere det månedlige beløpet for de tjenester som omfattes av Avtalen. Så lenge bilen ikke er levert tilbake har BOS Bildrift krav på full betaling for månedsbeløpet for de tjenester som omfattes av Avtalen. I tillegg kan BOS Bildrift kreve dekket sine tap som følge av manglende tilbakelevering.

 8. KONFIDENSIALITET Om en Part i forbindelse med Avtalen mottar opplysninger om den andre Parten som ikke er offentlig kjent, skal disse holdes konfidensielt. All informasjon knyttet til Leasingavtalen med finansieringspartneren er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

 9. PERSONOPPLYSNINGER I forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av Avtalen, herunder tjenester fra leverandører og samarbeidspartnere som BOS Bildrift tilbyr, vil BOS Bildrift behandle personopplysninger om Kunden. BOS Bildrift vil være behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Avtalen. Informasjon om BOS Bildrift behandling av Kundens personopplysninger fremgår av Vedlegg 1 (Personverninformasjon).

 10. SKADE FORÅRSAKET AV BILEN. AVSAVN BOS Bildrift har ikke ansvar for skade forårsaket av bilen eller for tap som måtte oppstå hos Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skaden eller driftsstansen. Rettes det krav mot BOS Bildrift for skade forårsaket av bilen eller Kunden eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, skal Kunden holde BOS Bildrift skadesløs.

 11. MISLIGHOLD OG ERSTATNING Partene har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold: 2) Betalingsmislighold under Avtalen eller Leasingavtalen; 3) Om det ut fra Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kundens betalingsevne er klart at Kundens betalingsforpliktelser kan bli vesentlig misligholdt; 4) Brudd på andre forpliktelser under Avtalen eller Leasingavtalen som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel med angivelse av at Avtalen eller Leasingavtalen kan bli hevet. I tilfelle av mislighold fra den ene Part kan den annen Part kreve erstatning for de tap, utgifter og omkostninger som er påført som en direkte konsekvens av misligholdet.

 12. ENDRINGER AV AVTALEN BOS Bildrift kan endre denne Avtalen og dens vedlegg ved behov. Endringene vil tre i kraft når den oppdaterte Avtalen er publisert på easly.no. BOS Bildrift vil varsle Kunden dersom det gjøres vesentlige endringer i Avtalen. Ved slike vesentlige endringer kan Kunden innen 30 dager fra varselet er sendt velge å si opp Avtalen. Slik oppsigelse påvirker ikke Leasingavtalen. Om Kunden i 30-dagersperioden ikke sier opp avtalen, vil den oppdaterte Avtalen gjelde deretter. BOS Bildrift arbeider kontinuerlig med å tilby nye produkter, finansieringsmodeller og andre tjenester som en del av bilholdstjenesten. Dersom slike nye tjenester innlemmes i tjenesten, vil det kunne være behov for å supplere denne Avtalen. Avtaleendringer som kun gjelder nye tjenester vil tre i kraft straks den oppdaterte Avtalen er publisert på easly.no. Ingen endringer vil ha tilbakevirkende kraft.

 13. OVERDRAGELSE AV AVTALEN Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser under Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra BOS Bildrift. BOS Bildrift kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen.

Ved å signere denne Avtalen aksepterer Partene de vilkår og betingelser som fremgår av Avtalen med Vedlegg.


Avtalevilkår Næring

 1. BAKGRUNN BOS Bildrift tilbyr en fullservice bilholdstjeneste. I denne forbindelse er BOS Bildrift ansvarlig for tjenester som Kunden har bestilt, med unntak av finansiering av bilen. Finansiering i form av leasing tilbys av BOS Bildrifts finansieringspartner. Kunden vil inngå en leasingavtale med finansieringspartneren ("Leasingavtalen") basert på tilbudet fra BOS Bildrift på vegne av finansieringspartneren. Det kan forekomme mindre avvik mellom tilbudt antatt pris for leasing og Leasingavtalen. Leasingavtalen gjelder kun mellom Kunden og finansieringspartneren. BOS Bildrift er ikke part i den og har ingen forpliktelser etter den. Leasingavtalen skal gjelde parallelt sammen med Avtalen. Ingen av avtalene vil ha forrang fremfor den andre.

 2. OMFANG OG VARIGHET Denne Avtalen gjelder for bilholdstjenester som BOS Bildrift skal levere til Kunden relatert til de bilene som Kunden leaser i henhold til Leasingavtalen. Avtalen varer helt til den sies opp, med mindre Avtalen termineres eller endres i samsvar med Avtalen. Eventuelle forlengelser eller tidligere tilbakeleveringer av bilene kan påvirke prisene for de tjenester som leveres i henhold til denne Avtalen.

 3. FORHOLDET TIL BRUKEREN Kunden er solidarisk ansvarlig for handling eller unnlatelse foretatt av den som disponerer bilen og bilholdstjenestene ("Brukeren"). Brukeren kan foreta bestillinger av tilleggstjenester mv., og herunder binde seg overfor BOS Bildrift på samme måte som om bestillingen skulle vært gjort av Kunden selv.

 4. MÅNEDSBELØP OG BETALINGSVILKÅR 4.1 Hva som omfattes av månedsbeløpet Månedsbeløp for de tjenester som er inkludert i Avtalen framkommer av det enkelte tilbud/ordrebekreftelser. Månedsbeløpet dekker ikke vask og rengjøring, skifte av dekk, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art, vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, eller andre kostnader som BOS Bildrift ikke uttrykkelig har påtatt seg i Avtalen. Månedsbeløpet inkluderer også leasingbeløpet som skal betales til finansieringspartneren i henhold til Leasingavtalen. Betaling av det fulle månedsløpet, herunder leasingbeløpet, til BOS Bildrift skjer med befriende virkning for Kunden overfor finansieringspartneren. 4.2 Regulering av månedsbeløpet BOS Bildrift har rett til å kreve beløpet justert med fjorten dagers varsel i samsvar med BOS Bildrifts dokumenterte økte kostnader. Dette gjelder likevel ikke leasingbeløpet som skal tilfalle finansieringspartneren i henhold til Leasingavtalen. Beløpet kan også endres ved vesentlig endret bruk eller slitasje av bilen. Dersom månedsbeløpet dekker forsikring, kan beløpet reguleres i henhold til endringer i forsikringsgivers årlige premienivå eller relevant skadehistorikk, samt ved endring i trafikkavgiften. 4.3 Betalingsbetingelser Månedsbeløpet forfaller til betaling forskuddsvis. Første faktura sendes når den enkelte bilen utleveres og gjelder for leveringsmåneden samt den påfølgende fulle måned. Fakturaen inneholder engangsomkostninger (herunder etableringsgebyr og evt. startleie/innskudd) og merverdiavgift. Fakturaen forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Beløpet i leveringsmåneden utgjør en forholdsmessig andel av avtalt månedsbeløp. Hovedfaktura sendes deretter månedlig med fakturadato den tiende dag i måneden og forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Forsinkelse av levering, feil eller mangler ved bilen som ikke beror på BOS Bildrifts forhold, fritar ikke for plikt til å betale beløpet med mindre dette fremgår av Avtalen for øvrig. Ved forsinket betaling påløper det purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. For kostnader som ikke er faste og som etter Avtalen ikke skal belastes BOS Bildrift (for eksempel parkeringsgebyrer, forenklede forelegg, bøter, bompasseringer eller andre avgifter), blir hver faktura tillagt viderefaktureringshonorar. Gebyrer og honorarer som viderefaktureres etter denne bestemmelse forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Beløpet faktureres med tillegg av gjeldende merverdiavgift. Betaling skal finne sted slik at fakturert beløp er disponibelt på BOS Bildrifts konto på forfallsdagen. 4.4 Administrasjonsavgifter og gebyrer BOS Bildrift belaster Kunden en månedlig administrasjonsavgift etter den til enhver tid gjeldende prislisten. Prislisten er tilgjengelig på easly.no. BOS Bildrift vil kunne belaste gebyrer etter den samme prislisten i forbindelse med enkelttjenester som Kunden har valgt. BOS Bildrift kan uten varsel justere prislisten årlig i henhold til konsumprisindeksen. Øvrige prisendringer kan skje i henhold til punkt 18.

 5. SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSTJENESTER Dersom Kunden velger service og/eller vedlikehold som en del av bilholdstjenesten, vil disse tjenestene leveres i henhold billeverandørens serviceavtaler. Hva som er inkludert i tjenestene og øvrige forhold rundt leveransen, er nærmere beskrevet i billeverandørens serviceavtaler.

 6. DEKKHOTELL – LAGRING OG OMLEGGING Dersom Kunden velger dekkhotell som en del av det enkelte bilhold, gjelder følgende vilkår: 1) Avtale om håndtering av dekk inkluderer dekklagring, sesong-omlegging begrenset til ett hjulskift per sesong (til sammen to hjulskift pr. år). Dekksettet som ikke benyttes på bilen leveres av Kunden på det dekklagringssted som Partene har avtalt. 2) Når Kunden ønsker dekk omlagt, kontakter Kunden selv dekklagringsstedet for avtale av omlegging. 3) Når den enkelte bil tilbakeleveres skal komplette sett sommer- og vinterhjul følge bilen. Dette innebærer at Kunden må hente de dekk som ikke benyttes på bilen på dekklagringsstedet, og levere disse sammen med bilen. BOS Bildrift belaster Kunden for kostnader BOS Bildrift blir påført ved brudd på denne bestemmelsen. Der det er mulig vil BOS Bildrift sørge for frakt av dekk til og fra dekkhotellet uten kostnader for Kunden. 4) Begge parter kan si opp dekkhotell-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

 7. DRIVSTOFFKORT Dersom Kunden velger drivstoffadministrasjon inkludert som en del av det enkelte bilhold, gjelder følgende vilkår: 1) Drivstoffkortet skal kun benyttes i tilknytning til drift av den enkelte bil som det er utstedt for og som omfattes av Avtalen. 2) Forbruk som belastes drivstoffkortet viderefaktureres på Kundens månedlige faktura. Ved feilbelastning kan BOS Bildrift korrigere belastningen i senere faktura. BOS Bildrift kan sperre drivstoffkortet umiddelbart, dersom månedsbeløpet inklusive drivstoffbelastning ikke betales til rett tid, eller Avtalen på annen måte misligholdes. 3) Kunden er ansvarlig for all bruk av drivstoffkortet. Ansvaret omfatter ethvert beløp som belastes kortet, inkludert kostnader som måtte påløpe ved misbruk eller etter tap av kort. Kunden er ansvarlig for å sperre kortet ved å varsle både BOS Bildrift og drivstoffleverandøren ved tap, tyveri, tilbakelevering av bilen og lignende. 4) Kunden er ansvarlig for å returnere kortet når bilen tilbakeleveres eller ved Avtalens opphør. Sperring av kort kan foretas uten forhåndsvarsel, og uten ansvar for BOS Bildrift. 5) Begge parter kan si opp drivstoffkort-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

 8. BOMPENGEADMINISTRASJON Dersom Kunden eller Brukeren benytter bompengebrikken mottatt fra BOS Bildrift, gjelder følgende vilkår: 1) Bompengebrikkene eies av BOS Bildrift. Bompengebrikken skal kun benyttes av biler som er omfattet av Avtalen. 2) Kostnader ved bruk av bompengebrikken blir viderefakturert på Kundens månedlige faktura. Dersom det oppstår feil ved fakturering av Kunden kan BOS Bildrift korrigere dette ved en senere faktura. 3) Kunden er ansvarlig for all bruk av bompengebrikken, inkludert kostnader som påløper som følge av misbruk og tap av brikken. Kunden er ansvarlig for å deaktivere bompengebrikken ved å varsle BOS Bildrift ved tap, tyveri, tilbakelevering av bilen, ansattes avgang og lignende. 4) Begge parter kan si opp bompengeadministrasjon-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel. Dersom Kunden eller Brukeren velger å bruke sin egen bompengebrikke har Kunden ansvar for at denne er gyldig. Dersom Kunden eller Brukeren passerer bom med bilen uten gyldig bompengebrikke, vil passeringen bli viderefakturert med et gebyr per passering i henhold til punkt 4.4.

 9. BILDEKOR OG BILINNREDNINGER Dersom Kunden velger å anskaffe bil-dekor, bilinnredning eller andre tilsvarende produkter og tjenester fra BOS Bildrifts samarbeidspartnere, vil BOS Bildrift kun opptre som tilrettelegger overfor samarbeidspartneren. Kunden må selv forholde seg til det leverende selskapet dersom eventuelle krav oppstår.

 10. FORSIKRING GJENNOM BOS BILDRIFT Dersom Kunden velger tjenesten forsikring, tegnes denne gjennom BOS Bildrifts flåteforsikring, og BOS Bildrifts flåteforsikrings forsikringsvilkår gjelder for Kunden. BOS Bildrifts flåteforsikring omfatter blant annet fullverdig kaskoforsikring. Premien inkluderes i månedsbeløpet. Kunden aksepterer at Kunden kan kontaktes elektronisk og per telefon i forbindelse med tegning og opprettholdelse av forsikring. Begge parter kan si opp forsikrings-tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

 11. OPPSIGELSE OG KUNDENS FØRTIDIGE AVSLUTNING AV AVTALEN Det enkelte bilhold for den enkelte bil må ha vart i minimum 18 måneder pluss oppstartsmåneden ("Minimumsperioden"), før det kan sies opp. Etter utløpet av Minimumsperioden kan Kunden si opp det enkelte bilhold ved skriftlig varsel til BOS Bildrift. Oppsigelsestiden er én (1) kalendermåned regnet fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Ved oppsigelse fra Kunden etter utløpet av Minimumsperioden og før utløpet av opprinnelig avtalt leasingtid i henhold til Leasingavtalen, skal Kunden levere den enkelte bil til BOS Bildrift iht. nærmere avtale. Videre er Kunden forpliktet til å betale til BOS Bildrift: 1) Alle forfalte ubetalte beløp og sidekrav knyttet til det enkelte bilholdet under Avtalen og Leasingavtalen, inkludert vederlag for bruk som oppstår etter at Avtalen er opphørt, men før bilen er tilbakelevert iht. Leasingavtalen; og 2) Et avslutningsvederlag som skal fastsettes til 40% av framtidige månedsbeløp for hele den gjenværende delen av det enkelte bilholdet under Avtalen og Leasingavtalen, eksklusiv månedsdelen av forsikringen. Dersom avslutningsvederlaget under punkt 2) ikke dekker BOS Bildrifts tap etter for det enkelte bilholdet under Avtalen, kan BOS Bildrift isteden kreve dekket et avslutningsvederlag tilsvarende BOS Bildrifts reelle tap ved førtidig avslutning av tjenestene. I tillegg til ovenstående kommer eventuelle kostnader forbundet med å sette bilen i kontraktsmessig stand, som vederlag for overkjørte kilometer, utbedring av skader og unormal slitasje, rengjøring, mv. Forsikringspremie dekkes i samsvar med oppsigelsesbestemmelsen i forsikringsavtalen. Ved ordinært opphør av det enkelte bilhold under Avtalen bortfaller Kundens plikt til å betale månedsbeløpet for det aktuelle bilholdet. Kunden plikter fremdeles å betale ubetalte beløp og sidekrav, samt vederlag for eventuell bruk av bilholdstjenestene etter at Avtalen er opphørt. Øvrige bilhold under Avtalen fortsetter å løpe frem til Avtalen blir sagt opp. Avtalen opphører når alle bilhold og aktive tjenester under Avtalen, herunder Leasingavtalen(e), er opphørt.

 12. FORSINKET RETUR AV BIL Dersom bilen ikke blir returnert til avtalt tid iht. Leasingavtalen, kan BOS Bildrift justere det månedlige beløpet for de tjenester som omfattes av Avtalen. Så lenge bilen ikke er levert tilbake har BOS Bildrift krav på full betaling for månedsbeløpet for de tjenester som omfattes av Avtalen. I tillegg kan BOS Bildrift kreve dekket sine tap som følge av manglende tilbakelevering.

 13. KONFIDENSIALITET Om en Part i forbindelse med Avtalen mottar opplysninger om den andre Parten som ikke er offentlig kjent, skal disse holdes konfidensielt. All informasjon knyttet til Leasingavtalen med finansieringspartneren er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

 14. PERSONOPPLYSNINGER I forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av Avtalen, herunder tjenester fra leverandører og samarbeidspartnere som BOS Bildrift tilbyr, vil BOS Bildrift behandle personopplysninger om Kunden og/eller Brukeren. BOS Bildrift vil være behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Avtalen. Informasjon om BOS Bildrift behandling av Kundens personopplysninger fremgår av Vedlegg 1 (Personverninformasjon).

 15. SKADE FORÅRSAKET AV BILEN. AVSAVN BOS Bildrift har ikke ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Kunden eller tredjemann ved at bilen for kortere eller lengre tid er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skaden eller driftsstansen. Rettes det krav mot BOS Bildrift for skade forårsaket av bilen eller Kunden eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, skal Kunden holde BOS Bildrift skadesløs.

 16. MISLIGHOLD OG ERSTATNING Partene har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold: 2) Betalingsmislighold under Avtalen eller Leasingavtalen; 3) Om det ut fra Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kundens betalingsevne er klart at Kundens betalingsforpliktelser kan bli vesentlig misligholdt; 4) Brudd på andre forpliktelser under Avtalen eller Leasingavtalen som ikke blir rettet innen to uker etter at det er gitt skriftlig varsel med angivelse av at Avtalen eller Leasingavtalen kan bli hevet. I tilfelle av mislighold fra den ene Part kan den annen Part kreve erstatning for de tap, utgifter og omkostninger som er påført som en direkte konsekvens av misligholdet.

 17. ANSVARSBEGRENSNING BOS Bildrift er ikke ansvarlig for indirekte tap (herunder følgeskader). Ansvar for direkte tap for ett år er begrenset til det beløpet som Kunden har betalt i forbindelse med Avtalen i løpet av det siste året. Disse ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom ansvaret er utløst forsettlig eller ved grov uaktsomhet.

 18. ENDRINGER AV AVTALEN BOS Bildrift kan endre denne Avtalen og dens vedlegg ved behov. Endringene vil tre i kraft når den oppdaterte Avtalen er publisert på easly.no. BOS Bildrift vil varsle Kunden dersom det gjøres vesentlige endringer i Avtalen. Ved slike vesentlige endringer kan Kunden innen 30 dager fra varselet er sendt velge å si opp Avtalen. Slik oppsigelse påvirker ikke Leasingavtalen(e). Om Kunden i 30-dagersperioden ikke sier opp avtalen, vil den oppdaterte Avtalen gjelde deretter. BOS Bildrift arbeider kontinuerlig med å tilby nye produkter, finansieringsmodeller og andre tjenester som en del av bilholdstjenesten. Dersom slike nye tjenester innlemmes i tjenesten, vil det kunne være behov for å supplere denne Avtalen. Avtaleendringer som kun gjelder nye tjenester vil tre i kraft straks den oppdaterte Avtalen er publisert på easly.no. Ingen endringer vil ha tilbakevirkende kraft.

 19. OVERDRAGELSE AV AVTALEN Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser under Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra BOS Bildrift. BOS Bildrift kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen.

 20. LOVVALG OG TVISTELØSNING Uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett. Partene vedtar BOS Bildrifts hjemting som verneting for eventuelle søksmål som springer ut av Avtalen.

Ved å signere denne Avtalen aksepterer Partene de vilkår og betingelser som fremgår av Avtalen med Vedlegg.